Huishoudelijk reglement

 

Onderstaand huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen als aanvulling op de wet en de statuten van de vereniging.

Doel
Artikel 1

 1. Als onderdeel van de doelstelling, genoemd in artikel 3 lid 1 van de statuten,
  heeft de vereniging in eerste instantie als doel het doen beoefenen en bevorderen
  van de wedstrijdzwemsport.
 2. Tijdens trainingen en wedstrijden staat plezier in de uitoefening van de zwemsport
  voor de leden voorop. De prestaties van elk lid afzonderlijk zullen, in overleg met het lid,
  zo goed mogelijk worden begeleid om te komen tot een zo hoog mogelijk
  verantwoord individueel niveau.

Rechten van de leden
Artikel 2

 1. De leden mogen trainen gedurende de daarvoor vastgestelde tijden én groepsindeling.
 2. De leden mogen deelnemen aan via de vereniging of door anderen
  georganiseerde wedstrijden. Het bestuur zal voor de organisatie van eigen wedstrijden
  of voor inschrijvingen van wedstrijden bij anderen zorgdragen.
  De vereniging zal dit voornamelijk doen in KNZB verband.
 3. Het bestuur zal activiteiten ontplooien voor de leden, om de verenigingszin
  van de leden in stand te houden en waar mogelijk te vergroten.
  Deze activiteiten zullen meestal in het teken staan van de zwemsport,
  maar kunnen ook andere accenten bevatten.
 4. De leden mogen van het bestuur verwachten, dat bestuurders, trainers,
  (ploeg)leiders en andere vrijwilligers zorgvuldig zijn aangesteld om
  hun taken onberispelijk en naar behoren te verrichten.
 5. Het bestuur zorgt voor zorgvuldige afdracht van contributiegelden en
  verzekeringspremies aan de KNZB, opdat de leden voldoende verzekerd
  zijn tegen mogelijke gevolgen van onvoorziene gebeurtenissen inzake ongevallen
  of wettelijke aansprakelijkheden.
 6. Het bestuur zal proberen ontzetting uit het lidmaatschap te voorkomen
  door zich, vóór de algemene vergadering waarin de ontzetting zal worden
  behandeld, in te spannen om zo mogelijk met het betreffende lid een
  minnelijke schikking overeen te komen.

Plichten van de leden
Artikel 3

 1. Van de leden wordt verwacht, dat zij zich te allen tijde correct en fatsoenlijk gedragen
  tijdens trainingen, wedstrijden en alle andere activiteiten welke in
  verenigingsverband worden georganiseerd of uitgedragen.
 2. De leden dienen minimaal een kwartier voor aanvang van trainingen aanwezig te zijn
  in de hal van het zwembad. Tien minuten voor aanvang van trainingen mogen de leden,
  mits de trainer aanwezig is, naar de kleedruimte gaan om zich om te kleden.
  De zwemzaal wordt niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van de training betreden.
  De leden mogen alleen te water op aangeven van de trainer.
  Zonder aanwezigheid van de trainer mag er door de leden niet gezwommen worden.
 3. Wijzigingen die van belang zijn voor de ledenadministratie van de vereniging,
  zoals bijvoorbeeld een adreswijziging, dienen schriftelijk vóór of zo spoedig mogelijk
  ná de wijziging aan het bestuur doorgegeven te worden.
 4. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij het bestuur,
  tweemaal per jaar met inachtneming van één maand opzegtermijn, per 1 januari en per 1 juli.
  De opzegging moet dus uiterlijk op 30 november, respectievelijk 31 mei schriftelijk
  bij het bestuur bekend zijn. Contributiebetaling blijft steeds verschuldigd tot
  genoemde opzegdatum.

Tarieven
Artikel 4

 1. Kosten die de vereniging haar leden in rekening kan brengen zijn opgenomen in de
  bijgevoegde tarievenlijst als onderdeel van het huishoudelijk reglement.
 2. De tarievenlijst wordt jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering opnieuw vastgesteld.
  De tarievenlijst bevat in ieder geval altijd het contributiebedrag met de periode
  waarover deze is verschuldigd.
 3. Contributies en andere in de tarievenlijst genoemde bedragen dienen binnen de
  gevraagde termijn(en) te worden betaald.
 4. Contributies die niet binnen de gestelde termijn, zoals in de nota genoemd,
  door de penningmeester ontvangen zijn, worden als verzuim aangemerkt.
  De penningmeester brengt het lid hiervan schriftelijk op de hoogte en legt in geval
  van een eerste en tweede verzuim een boete op. Bij verder in gebreke blijven zal
  de incasso overgedragen worden aan een incassobureau.

Slotbepalingen
Artikel 5

 1. Op verzoek wordt aan een lid een exemplaar van de verenigingsstatuten of
  huishoudelijk reglement verstrekt, tegen de dan geldende kostprijs.
 • Facebook
 • Twitter